Idea Deklaracji łódzkiej narodziła się w kręgu Centrum Jerzego Giedroycia UŁ, w następstwie zorganizowanych przed paroma tygodnia w Łodzi debat poświęconych m.in. bilansowi PRL oraz stanu badań nad tą epoką. Postanowiliśmy rozwinąć klika podjętych wówczas wątków w formule sympozjum, które roboczo nazwaliśmy „Klio po przejściach”. To właśnie w trakcie przygotowań do tego spotkania zrodził się pomysł Deklaracji łódzkiej. Dlaczego? Aby nie poprzestawać tylko na diagnozie, ale wypracować mapę drogową do dalszej dyskusji na temat tego jaką rolę powinna odgrywać we współczesnej Polsce szeroko rozumiana humanistyka. Zadaniem CJG UŁ jest bowiem nie tylko prowadzenie badań nad intelektualnym dorobkiem Instytutu Literackiego w Paryżu, ale także kontynuowanie krytycznej refleksji nad przeszłością, teraźniejszością i przyszłością Europy Środkowo-Wschodniej.

Wszystkich, którzy chcieliby zostać sygnatariuszami dokumentu prosimy o wysłanie maila na adres:  deklaracja.lodzka.2023@gmail.com. Będziemy wdzięczni za podanie w treści maila – poza imieniem i nazwiskiem oraz oświadczeniem złożenia podpisu pod Deklaracją łódzką – informacji o posiadanych stopniach lub tytułach naukowych, a także zawodowej afiliacji.

Z kolei wszystkich chętnych do śledzenia na żywo obrad sympozjum „Klio po przejściach”zapraszamy 19 grudnia 2023 r. w samo południe w gościnne progi Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ przy ul. A. Kamińskiego 27a (sala Rady Wydziału, I. piętro), ewentualnie do przestrzeni wirtualnej pod adres:

Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_M2M3MGE5M2ItNzhlZi00Y2Y4LTllODMtMzQ2ZTg3NzMyZDNm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2263441aef-da0e-4397-bb7e-f9d4705e963b%22%2c%22Oid%22%3a%22266c52b8-bea0-4854-9b51-47615d73e3b6%22%7d

W sympozjum udział wezmą: dr Andrzej Czyżewski (ISP PAN/CJG UŁ), prof. Paweł Machcewicz (ISP PAN); prof. Rafał Stobiecki (CJG UŁ), prof. Robert Traba (ISP PAN) oraz prof. Rafał Wnuk (KUL).


TEKST DEKLARACJI ŁÓDZKIEJ

Historyk nie jest do zastąpienia, jako ktoś, kto chroni nas
przed presją publiczną i polityczną. Historia stała się obroną
podstawowych wolności demokratycznych. Historyk jest
jednocześnie interpretatorem i pośrednikiem, niezbędnym
filarem, który zarówno bojownikom pamięci, jak i politykom
mówi, na co przeszłość pozwala, a na co nie.

P. Nora, Historyk, władza, przeszłość (2012)

Łączy nas silne przekonanie, że historia to przestrzeń dialogu i miejsce spotkań różnych wrażliwości. To nieustanna dyskusja, w której nikt nie ma monopolu na nieomylność. Bez krytycznej refleksji o przeszłości nie sposób odnaleźć się w teraźniejszości ani planować przyszłości. Historia była i jest bowiem integralną częścią kultury, jednym z jej fundamentów. Daje ona także narzędzia do świadomego i aktywnego życia w otaczającej nas rzeczywistości. To zarówno jej siła, jak i przekleństwo. Jak pokazały – w szczególności ostatnie lata – nie ustają bowiem próby jej politycznego wykorzystania i zawłaszczenia.

Pogłębiająca się presja ideologiczna ze strony władz państwowych, idąca w ślad a nią stygmatyzacja, przemoc symboliczna i szykany administracyjne dotknęły konkretne osoby oraz instytucje. Na tyle dotkliwe, że zastraszyły niemałą część badaczek/badaczy, muzealniczek/muzealników i edukatorek/edukatorów. Jedni zajęli postawę wyczekującą, inni zrezygnowali z podejmowania trudnych tematów, których w przeszłości każdego społeczeństwa nie brakuje. Nie da się ukryć, że w zamachu na wolność Klio wzięli udział także przedstawiciele i przedstawicielki świata nauki i kultury. Postawa ich powinna stanowić przestrogę dla środowiska.  Mamy nadzieję, że nowe władze Rzeczypospolitej odegrają rolę mecenasa kultury w ścisłym tego słowa znaczeniu, któremu z gruntu obca jest pokusa dyktatu. Jesteśmy świadomi, że państwo polskie czeka ogrom wydatków na obronność, służbę zdrowia lub opiekę społeczną. Wiemy jednak, że inwestycje w humanistykę, nauki społeczne i nauki o kulturze – choć nie gwarantują dającej się wyrazić w procentach stopy zwrotu – są inwestycją równie strategiczną. Nie ulega dla nas wątpliwości, że wyzwania przed jakimi staje ludzkość w XXI w. są do pokonania tylko wtedy, gdy nieuchronnemu rozwojowi technologicznemu w duchu AI towarzyszyć będzie równoległa troska o duchowy rozwój człowieka. Nie ma bowiem wolnych społeczeństw, bez w pełni wolnej kultury, a zatem i bez wolnej Klio.

„Wolność kocham i szanuję”

Nie ma prawdziwej nauki i edukacji bez wolności ich uprawiania, w tym także prowadzonego w rygorze naukowym krytycznego namysłu nad ich założeniami oraz efektami. Rozumiemy, że interes państwa lub społeczeństwa może wymagać zainicjowania przez władze badań, nad niektórymi wymiarami przeszłości. Muszą być one jednak prowadzone w warunkach całkowitej wolności naukowej, bez jakichkolwiek nacisków lub nawet formułowania oczekiwanych wyników. Fundamentem tych działań winno być inne rozumienie patriotyzmu, odwołujące się do formuły obywatelskiej, a nie etnicznej.

„Nic o nas, bez nas”

Przedstawiciele środowiska naukowego i muzealnego oraz edukacyjnego muszą być współtwórcami standardów, które będą obowiązywały w nowym podejściu państwa do badań nad polskim dziedzictwem historycznym i kulturowym.

„Edukacja, głupcze!”

Odpowiedzialna edukacja historyczna służy wychowaniu świadomych obywateli, a nie partyjnej klienteli. Konieczne jest więc opracowanie nowego kompleksowego programu nauczania historii we wszystkich typach szkół – adekwatnego zarówno do wymogów współczesności, jak i percepcji dzieci i młodzieży. Powinien on zawierać niemały komponent lokalnej historii – sprzyjającej identyfikacji z „małymi ojczyznami” i zarazem osadzać rodzime dzieje w europejskim kontekście.

„I Westerplatte i Jedwabne”

Historia Polski jest tak samo wyjątkowa, jak przeszłość każdego innego kraju, narodu czy społeczeństwa. W naszej wspólnej przeszłości miały miejsce wydarzenia zarówno chwalebne, jak i wstydliwe. W przestrzeni publicznej musi być zatem miejsce dla jednych i drugich. Amputacja niewygodnych wątków pamięci zbiorowej, podobnie jak wyłączne na nich skupienie zawsze okazują się przeciwskuteczne, a zarazem podważają zaufanie społeczne do Klio.

Ewaluacja tak – „punktoza” nie

Domagamy się pilnej likwidacji całkowicie skompromitowanych list czasopism naukowych oraz wydawnictw –wprowadzonych odgórnie ministerialnym rozporządzeniem i oddających polityczne i ideologiczne preferencje rządzących, a nie rzeczywiste znaczenie naukowe. Niech będzie to wstępem do szerokiej akcji odbiurokratyzowania nauki i kultury. Oczekujemy wypracowania – wspólnie ze środowiskiem naukowym – nowych zasad ewaluacji badań z obszaru humanistyki, nauk społecznych i nauk o kulturze. Zasad w pierwszej kolejności uwzględniających specyfikę tych dziedzin. Obecna sytuacja w tym względzie rodzi bowiem patologie i faktycznie przeciwdziała rozwojowi humanistyki, nauk o społecznych i nauk o kulturze.

Narodowe Centrum Humanistyki

Chcemy zmiany podejścia do finansowania badań z obszaru humanistyki, nauk społecznych i nauk o kulturze. Apelujemy o wyłączenie tych dziedzin z domeny Narodowego Centrum Nauki i powołanie nowej, niezależnej od politycznej koniunktury agencji „Narodowego Centrum Humanistyki”, przeznaczonej do transparentnego przyznawania grantów naukowych/edukacyjnych oraz dotacji celowych zarówno dla indywidualnych badaczek/badaczy i edukatorek/edukatorów, jak i instytucji podejmujących krytyczną refleksję nad polskim i światowym dziedzictwem kulturowym.

Bilans otwarcia

Apelujemy o dokonanie wspólnie ze środowiskiem naukowym, muzealnym i edukacyjnym kompleksowej oceny metod, celów i rezultatów działania pozaakademickich instytucji zajmujących się badaniami i edukacją historyczną. Nie stać nas jako wspólnoty na utrzymywanie kosztochłonnych i zideologizowanych placówek, które niewiele lub zgoła nic nie wnoszą do zrozumienia przeszłości. Zamiast dialogu o przeszłości propagują bowiem monolog, a wydatkując w nietransparentny sposób znaczne środki publiczne, łamią zasady równego dostępu do nich. Wyniki merytorycznej i finansowej kontroli tych instytucji powinny zostać podane do wiadomości publicznej. Ewentualnie wygenerowane w ten sposób środki mogłyby zasilić budżet nowo powołanego
„Narodowego Centrum Humanistyki”.

Deklaracja łódzka ma z konieczności charakter ramowy. Nie ulega wątpliwości, że wskazane w niej problemy powinny stać się bezzwłocznie przedmiotem debaty w formule okrągłego stołu z udziałem środowisk naukowych, muzealnych i edukacyjnych. Nie uchylimy się od udziału w tym przedsięwzięciu.

Łódź, 15 grudnia 2023 r.

dr Andrzej Czyżewski (Instytut Studiów Politycznych PAN/Centrum Jerzego Giedroycia UŁ)

prof. dr hab. Paweł Machcewicz (Instytut Studiów Politycznych PAN)

dr hab. Sławomir M. Nowinowski prof. UŁ (Centrum Jerzego Giedroycia UŁ

dr Magdalena Semczyszyn (Instytut Studiów Politycznych PAN)

prof. dr hab. Rafał Stobiecki (Centrum Jerzego Giedroycia UŁ)

prof. dr hab. Robert Traba (Instytut Studiów Politycznych PAN)

prof. dr hab. Rafał Wnuk (Katolicki Uniwersytet Lubelski)

prof. dr hab. Krzysztof Zamorski (Uniwersytet Jagielloński)


Dziękujemy wszystkim, którzy zdążyli do tego czasu udzielić wsparcia naszej inicjatywie i złożyli podpis pod Deklaracją łódzką:

dr hab., prof. IFiS PAN Dariusz Libionka, Instytut Filozofii i Socjologii PAN

dr Jan Olaszek, Instytut Studiów Politycznych PAN

dr Ewa Wiatr, Centrum Badań Żydowskich im. Filipa Friedmana UŁ

prof. dr hab. Marcin Kula, profesor emeritus Uniwersytet Warszawski

dr Katarzyna Rembacka, Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Szczecin

dr hab. prof. UW Piotr M. Majewski, Uniwersytet Warszawski

dr hab. prof. UW Artur Markowski, Uniwersytet Warszawski

dr Piotr Filipkowski, Instytut Filozofii i Socjologii PAN

dr hab. prof. UW Marek A. Janicki, Wydział Historii UW

Basil Kerski, dyrektor Europejskiego Centrum Solidarności

prof. dr hab. Krzysztof Ruchniewicz, Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy Brandta Uniwersytetu Wrocławskiego

dr hab. prof. IH PAN Maciej Górny, Instytut Historii im. T. Manteuffla PAN

prof. dr hab. Krzysztof Pomian, profesor emeritus Narodowego Ośrodka Badań Naukowych w Paryżu i Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

dr Tomasz Siewierski, Instytut Historii Nauki im. L. & A. Birkenmajerów PAN

dr Magdalena Nowicka-Franczak, Instytut Socjologii UŁ

Milena Przybysz-Gralewska

dr Krzysztof Persak, Instytut Studiów Politycznych PAN/Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN

dr hab. prof. IBL PAN Beata Dorosz, Instytut Badań Literackich PAN

dr hab. prof. UW Marcin Zaremba, Wydział Historii UW

dr hab. prof. IHN PAN Joanna Schiller-Walicka, Instytut Historii Nauki im. L. & A. Birkenmajerów PAN

prof. dr hab. Andrzej Paczkowski, profesor emeritus Instytut Studiów Politycznych PAN

dr hab. prof. IBL PAN Andrzej Karcz, Instytut Badań Literackich PAN

dr hab. prof. IS PAN Anna Engelking, Instytut Slawistyki PAN

dr Monika Wiśniewska, Instytut Historii Nauki im. L. & A. Birkenmajerów PAN

dr Sławomir Poleszak, Instytut Studiów Politycznych PAN, Ośrodek „Brama Grodzka-Teatr NN”

prof. dr hab. Jolanta Kolbuszewska, Uniwersytet Łódzki, Towarzystwo Historiograficzne

dr hab. prof. KUL Mirosław Filipowicz, Katolicki Uniwersytet Lubelski

dr hab. prof. UAM Jaromir Jeszke, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

dr hab. prof. IBL PAN Jan Kordys, Instytut Badań Literackich PAN

dr Agata Fijuth-Dudek, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

prof. dr hab. Andrzej Friszke, Instytut Studiów Politycznych PAN, Collegium Civitas

prof. dr hab. Ryszard Kaczmarek, Uniwersytet Śląski

Agnieszka Jaczyńska, nauczycielka historii w I Społecznym Liceum Ogólnokształcącym im. Unii Europejskiej w Zamościu

dr hab. Adam Puławski, Ośrodek „Brama Grodzka-Teatr NN” w Lublinie

dr Arkadiusz Kierys, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

dr Adam Sitarek, Centrum Badań Żydowskich im. Filipa Friedmana UŁ

dr hab. prof. IBL PAN Dorota Siwicka, Instytut Badań Literackich PAN

Ryszard Matura, emerytowany bibliotekarz w Bibliotece Polskiej w Paryżu

prof. dr hab. Jan M. Piskorski, Uniwersytet Szczeciński

dr hab. Ewa Głębicka, profesor emeritus Instytut Badań Literackich PAN

prof. dr hab. Albin Głowacki, Uniwersytet Łódzki

dr hab. prof. IH PAN Adam Kożuchowski, Instytut Historii im. T. Manteuffla PAN

prof. dr hab. Antoni Dudek, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

dr hab. prof. US Eryk Krasucki, Instytut Historyczny Uniwersytet Szczeciński

dr hab. prof. UW Piotr Węcowski, Wydział Historii UW

prof. dr hab. Mariusz Wołos, Instytut Historii im. T. Manteuffla PAN

dr hab. prof. UŁ Anna Izabella Zalewska, Wydział Filozoficzno-Historyczny UŁ,

dr hab. prof. IBL PAN Tamara Brzostowska-Tereszkiewicz, Instytut Badań Literackich PAN

dr hab. prof. IBL PAN Ewa Kołodziejczyk, Instytut Badań Literackich PAN

dr Anna Machcewicz, Instytut Studiów Politycznych PAN

prof. dr hab. Anna Landau-Czajka, Instytut Historii im. T. Manteuffla PAN

prof. dr hab. Jerzy Kochanowski, Wydział Nauk o Kulturze i Sztuce UW

prof. dr hab. Dariusz Stola, Instytut Studiów Politycznych PAN

prof. dr hab. Iwona Hofman, Uniwersytet Marii Curie- Skłodowskiej

prof. dr hab. Tadeusz Sucharski, Uniwersytet Pomorski w Słupsku

dr hab. prof. UWr Dariusz Wojtaszyn, Uniwersytet Wrocławski

Piotr Kłoczowski, wicedyrektor Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie

dr hab. prof. UJ Barbara Klich-Kluczewska, Uniwersytet Jagielloński

dr hab. Andrzej Franaszek, Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

prof. dr hab. Ryszard Nycz, profesor emeritus UJ i Instytutu Badań Literackich PAN

dr hab. Hubert Łaszkiewicz, Studium Europy Wschodniej UW

Grzegorz Linkowski, reżyser filmów dokumentalnych

prof. dr hab. Jerzy Szczepański, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

prof. dr hab. Jacek Chrobaczyński, profesor emeritus Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

dr Olga Linkiewicz, Instytut Historii im. T. Manteuffla PAN

Jan Grabowski, Distinguished University Professor, University of Ottawa

prof. dr hab. Elżbieta Tabakowska, prof. emerita Uniwersytetu Jagiellońskiego

prof. dr hab. Roman Kuźniar, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW

dr hab. Tomasz Falkowski, Wydział Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

dr hab. Dobrochna Kałwa, Wydział Historii UW

Maria Werde, historyk, emerytowana bibliotekarka Biblioteki Narodowej

dr Michał Trębacz, Muzeum POLIN, Uniwersytet Łódzki

dr Mateusz M.P. Kłagisz, Instytutu Orientalistyki UJ

Grzegorz Figiela, nauczyciel historii

dr hab. Piotr Sobolczyk, Instytut Badań Literackich PAN

dr Kamila Łabno-Hajduk, Instytut Slawistyki PAN / Kolegium Europy Wschodniej im. J. Nowaka-Jeziorańskiego

prof. dr hab. Małgorzata Łukaszuk-Piekara, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

dr hab. prof. IH PAN Joanna Nalewajko-Kulikov, Instytut Historii PAN im. T. Manteuffla

prof. dr hab. Halina Manikowska, prof. emerita Instytutu Historii PAN im. T. Manteuffla i Katedry Italianistyki Uniwersytetu Warszawskiego

dr Wojciech Marciniak, Archiwum Sybiraków UŁ

dr hab. prof. UWr Małgorzata Ruchniewicz, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych UWr

Dr Sławomir Dobrzański, Kansas State University, Kansas, USA

dr Tomasz Leszkowicz, Warszawa

dr hab. Kamil Śmiechowski, Uniwersytet Łódzki

prof. dr hab. Wiesław Puś, Uniwersytet Łódzki

Jędrzej Piekara, doktorant Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

dr hab. prof. PAN Jacek Soszyński, Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN

dr hab. prof. US Radosław Ptaszyński, Instytut Historyczny Uniwersytetu Szczecińskiego

dr Agnieszka Jamroż, nauczycielka historii w I LO im. ks. S. Staszica w Hrubieszowie

prof. dr hab. Włodzimierz Lengauer, prof. emeritus Uniwersytetu Warszawskiego

prof. dr hab. Andrzej de Lazari, prof. emeritus Uniwersytetu Łódzkiego

dr Mateusz Sokulski, Instytut Historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

prof. dr hab. Szymon Rudnicki, prof. emeritus Uniwersytetu Warszawskiego

dr hab. prof. UŁ Marek Czyżewski, Instytut Socjologii UŁ

prof. dr hab. Andrzej Romanowski, Instytutu Historii im. T. Manteuffla PAN, prof. emeritus Wydziału Polonistyki UJ, red. naczelny Polskiego Słownika Biograficznego

dr hab. prof. UKEN Małgorzata Świder, Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

dr hab. Agnieszka Biedrzycka, Instytut Historii im. T. Manteuffla PAN

prof. dr hab. Cezary Obracht-Prondzyński, Uniwersytet Gdański

dr hab. prof. UŁ Marta Sikorska, Uniwersytet Łódzki

prof. dr hab. Jan Pomorski, Instytut Historii UMCS

Jerzy Halbersztadt, historyk i muzealnik, były dyrektor Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie

prof. dr hab. Aleksander Wirpsza (Leszek Szaruga)

dr hab. prof. UR Paweł Sierżęga, Instytut Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego

prof. dr hab. Marek Jabłonowski, Wydział Nauk Społecznych UWM

prof. dr. hab. Karol Tarnowski, prof. emeritus Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, członek Polskiej Akademii Umiejętności

prof. dr hab. Anna Marciniak-Kajzer, Uniwersytet Łódzki

dr hab. prof. UŚ Lech Krzyżanowski, Instytut Historii Uniwersytetu Śląskiego

dr Marek Radziwon, Uniwersytet Warszawski

dr Michał Bednarczyk, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

dr Alicja Szałagan, Instytut Badań Literackich PAN

dr Andrzej Kompa, Uniwersytet Łódzki

dr hab. prof. UŁ Agnieszka Golczyńska-Grondas, Instytut Socjologii UŁ

dr Rafał Żytyniec, dyrektor Muzeum Historycznego w Ełku

dr hab. Renata Król-Mazur, Uniwersytet Jagielloński

prof. dr hab. Grzegorz Mazur, prof. emeritus Uniwersytet Jagielloński

dr hab. prof. UW Grzegorz Myśliwski, Wydział Historii UW

Jakub Knyżewski, Muzeum Historyczne w Ełku

prof. dr hab. Mikołaj Sokołowski, Instytut Badań Literackich PAN

dr Andrzej Smolarczyk, Politechnika Białostocka

prof. dr hab. Ireneusz Krzemiński, prof. emeritus Wydział Socjologii UW

dr hab. prof. IH PAN Grzegorz Krzywiec, Instytut Historii im. T. Manteuffla PAN

dr hab. prof. UMCS Marek Woźniak, Instytut Historii UMCS

prof. dr hab. Barbara Engelking, Instytut Filozofii i Socjologii PAN

prof. dr hab. Jerzy Kałążny, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

dr Magdalena Lemańczyk, Instytut Studiów Politycznych PAN

dr Anna Brzezińska, Uniwersytet Łódzki

dr Monika Stobiecka, Wydział Artes Liberales UW, Akademia Młodych Uczonych PAN

prof. dr. hab. Andrzej St. Kowalczyk, Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie

dr Magdalena Rzadkowolska, nauczycielka bibliotekarka, XXIX LO im. J. Bytnara „Rudego” w Łodzi

dr hab. Dorota Sula, Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy

prof. dr hab. Maciej Kokoszko, dziekan Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ

prof. dr hab. Dorota Praszałowicz, Uniwersytet Jagielloński

dr hab. prof. UMK Krzysztof Kwiatkowski, Wydział Nauk Historycznych UMK

dr hab. prof. UKEN Anna Zapalec, Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

dr Stefan Michał Marcinkiewicz, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

dr hab. prof. UAM Edyta Głowacka Sobiech, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

dr Paweł Bem, Instytut Badań Literackich PAN

dr Michał Paziewski, Szczecin

dr Katarzyna Stańczak-Wiślicz, Instytut Badań Literackich PAN

dr Tomasz Ratajczak, Instytut Historii Sztuki UAM w Poznaniu

dr Grażyna Pawlak, Instytut Badań Literackich PAN

prof. dr hab. Beata Halicka, Wydział Historii UAM

Beata Budzik, nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie w Społecznym Liceum Ogólnokształcącym SPLOT z oddziałami Dwujęzycznymi im. J. Karskiego w Nowym Sączu; wieloletni prezes i członek zarządu Małopolskiego Towarzystwa Oświatowego w Nowym Sączu

dr Monika Piotrowska, Instytut Historyczny UWr

dr Michał Siermiński, Instytut Historii Nauki PAN

dr Marcin Jarząbek, Instytut Historii UJ

Jędrzej Bończak, Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych UŁ, Wydział Filozoficzno-Historyczny UŁ

dr Bartłomiej Różycki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

dr hab. prof. UŁ Magdalena Rekść, Uniwersytet Łódzki

dr hab. prof. UŁ Teresa Wolińska, Uniwersytet Łódzki

prof. dr hab. Alicja Szymczak, professor emeritus UŁ

prof. dr hab. Jan Szymczak, professor emeritus UŁ

dr Katarzyna Grzeszkiewicz-Radulska, Instytut Socjologii UŁ

dr hab. prof. SAN Piotr Rozwadowski, Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

dr hab. Maciej Zakrzewski, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

prof. dr hab. Ewa Nowina-Sroczyńska, Uniwersytet Łódzki

prof. dr hab. Edward Czapiewski, Uniwersytet Dolnośląski DSW

prof. dr. hab. Andrzej Indrzejczak, Uniwersytet Łódzki

prof. dr hab. Elżbieta Jung, Centrum Filozofii Przyrody UŁ

prof. dr hab. Jarosław Kita, Uniwersytet Łódzki

dr hab. prof. UKEN Krzysztof Kloc, Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

dr Jarosław Pałka, Dom Spotkań z Historią

dr hab. prof. UKEN Paweł Kłoczowski, Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

prof. dr hab. Jerzy Maroń, Instytut Historyczny UWr

prof. dr. hab. Wojciech Tygielski, Wydział Nauk o Kulturze i Sztuce UW

prof. dr hab. Jacek Wijaczka, Instytut Historii i Archiwistyki UMK

prof. dr hab. Anna Jedynak, Wydział Filozofii UW

prof. dr hab. Agnieszka Zabłocka-Kos, Instytut Historii Sztuki UWr

prof. dr hab. Anna Wolff-Powęska, prof. emerita Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM

dr hab. Grażyna Ewa Karpińska, prof. emerita, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UŁ

dr hab. prof. UwB Krystyna Szelągowska, Wydział Historii UwB

prof. dr hab. Grażyna Borkowska, Instytut Badań Literackich PAN

dr hab. prof. UKSW Piotr Drzewiecki, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

dr Marlena Gruda, Uniwersytet Jagielloński

Rafał Aleksander Witkowski, historyk sztuki, plastyk

dr hab. prof. UJK Marek Leszczyński, Instytut Nauk o Bezpieczeństwie UJK w Kielcach

Paweł Oleksak, doktorant literaturoznawstwa w Szkole Doktorskiej UKW w Bydgoszczy

dr Filip Taterka, Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN

Aleksandra Domańska, pisarka, eseistka

prof. dr hab. Andrzej Kokowski, Instytut Archeologii UMCS w Lublinie

Zbigniew Czerwiński, Wydawnictwo Bellona, Nagroda „KLIO”

dr Barbara Jundo-Kaliszewska, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ

dr hab. prof. UW Grażyna Szelągowska, Wydział Historii UW

prof. dr hab. Janusz Szczepański, Instytut Historii AFiB VISTULA

prof. dr hab. Hanna Magdalena Zowczak, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW

dr Bartłomiej Kluska, EC1 Łódź – Miasto Kultury

dr hab. prof. UwB Joanna Sadowska, Wydział Historii UwB

dr Magdalena Rek-Woźniak, Instytut Socjologii UŁ

dr hab. prof. UŁ Grażyna Zygadło, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ

dr hab. Ryszard Siuda, profesor emeritus Politechnika Bydgoska

dr Tomasz Nowak, Muzeum Regionalne im. S. Sankowskiego w Radomsku, prezes Oddziału PTH w Radomsku

[grafika: wikimedia / domena publiczna]